Terms and conditions

Terms and conditions

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Hotelu Vyhlídka (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Hotelem Vyhlídka, Černohorská 151, Janské Lázně (dále jen Hotel Vyhlídka) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v Hotelu jako objednatel objednává (dále jen klient).

1. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává pobyt v Hotelu Vyhlídka písemnou objednávkou, kterou podává Hotelu Vyhlídka poštou, faxem, elektronickou poštou, online rezervací nebo osobně.

Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku jsou:

jméno a příjmení klienta, kontakt (telefon, příp. e-mail, případně garance);
název pobytu (u jednotlivě objednávaných služeb rozsah ubytovacích, stravovacích a sportovně-relaxačních služeb), počet dospělých osob a dětí, věk dětí, popřípadě specifikace objednaných služeb, termín pobytu, délka pobytu a typ pokoje s jeho specifikacemi (postele odděleně či dohromady);
Objednává-li občan České republiky pobyt pro cizince, je klient povinen tuto skutečnost uvést. Po řádně vystavené a podané objednávce s garancí je klient svou objednávkou vázán. Potvrzením objednávky Hotelem Vyhlídka vzniká mezi klientem a Hotelem smluvní vztah. Hotel Vyhlídka se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit Hotelu Vyhlídka smluvenou cenu ubytování a dalších čerpaných služeb. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce, kterou klient podal a Hotelu Vyhlídka potvrdil.

2. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

být dostatečně a úplně informován Hotelem Vyhlídka o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně;
na řádné poskytnutí jím objednaných, Hotelem Vyhlídka potvrzených a zálohově zaplacených služeb;
kdykoliv před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu se stornovacími podmínkami Hotelu Vyhlídka.
Klient je povinen:

úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky;
zaplatit Hotelu Vyhlídka v požadovaném termínu formou zálohy 30-100% část plné ceny za pobyt či 100% garantovat, Hotel Vyhlídka si vymezuje právo na určení výše zálohy či garance;
respektovat předpisy zařízení, návštěvní a provozní řády všech středisek Hotelu Vyhlídka;
pečlivě si překontrolovat Hotelem Vyhlídka vystavené potvrzení pobytu, či jakéhokoliv jiného účtu, a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně Hotel.
3. Povinnosti Hotelu Vyhlídka ke klientovi

Hotel Vyhlídka je povinen:

potvrdit klientovi řádně objednaný a garantovaný pobyt a poskytnout klientovi písemně informace k nástupu na pobyt (pokud to bude klientovi stačit, je možná pouze telefonická informace o pobytu);
zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě;
v případě odstoupení od potvrzené objednávky pobytu ze strany klienta vyplatit nejpozději do 30 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na pobyt nebo vzniklý rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.
4. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných Hotelem Vyhlídka jsou uvedeny v online rezervačním systému Hotelu Vyhlídka, na www.vyhlidkahotel.cz;

Úhradu objednaných služeb provádí klient formou zálohy či garancí za jím objednané a Hotelem Vyhlídka potvrzené služby. Záloha musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před nástupem na pobyt, není-li u pobytů vypsaných Hotelem Vyhlídka na konkrétní termín (např. silvestrovské pobyty, letní pobyty) v potvrzení pobytu stanoveno jinak. Je-li pobyt objednán ve lhůtě 30 dnů a méně před nástupem na pobyt, je klient o způsobu placení pobytu informován v potvrzení pobytu, resp. při podání objednávky pobytu.

Úhradu objednaných služeb může klient provést:

bankovním bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet Hotelu;
platební kartou na recepci Hotelu;
platbou platební kartou na webových stránkách www.vyhlidkahotel.cz;
platbou v hotovosti na recepci Hotelu;
Nebude-li záloha za pobyt zaplacena v termínu uvedeném v potvrzení pobytu, může Hotel od potvrzené objednávky odstoupit. Nezaplacením zálohy nezaniká povinnost provést písemné storno objednaných služeb. Úhradou zálohy se rozumí její připsání na účet Hotelu.

V případě, že z časových důvodů nebude možné zaplatit pobyt předem a klient bude platit pobyt na místě (platební kartou nebo platbou v hotovosti), úhrada pobytu bude zajištěna garancí platební kartou čí hotovostní zálohou ve výši očekávaného čerpání služeb před jejich využitím.

5. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení pobytu vystavené Hotelem. Potvrzení pobytu, které klient obdrží, obsahuje následující údaje: jméno a příjmení klienta, termín pobytu, druh pobytu (turistický/pracovní), kategorii pokoje, počet osob, výpis objednaných služeb, cenu a formu úhrady v čase a zdali zda byl pobyt garantován platební kartou. Klient je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně recepci Hotelu Vyhlídka, která potvrzení vystavila.

6. Nástup na pobyt

Při nástupu se klient v recepci ubytovacího zařízení Hotel Vyhlídka prokáže občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti. Po splnění uvedených zákonných povinností včetně vyplnění registrační karty (záznam pro cizineckou policii) recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu.

7. Stornovací podmínky Hotelu Vyhlídka

Uvedené storno podmínky se vztahují na smlouvy o ubytování uzavřené v souladu s ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se společností Vyhlídka Janské Lázně s.r.o., Černohorská 151, 542 25 Janské Lázně, IČ: 06640061, jakožto poskytovatelem ubytování – ubytovatel, v hotelu Vyhlídka, Černohorská 151, 542 25 Janské Lázně (dále jen ubytovacím zařízení) a objednatelem ubytovacích služeb.

Storno podmínky jsou platné od 1. dubna 2018.

Všeobecné informace

Storno podmínkami se řídí zrušení rezervace objednatelem objednaných či rezervovaných ubytovacích služeb v ubytovacím zařízení;
stornem se rozumí zrušení rezervace ubytování či ubytovací služby učiněné objednatelem v ubytovacím zařízení při současném zaplacení storno poplatku ve výši a za podmínek stanovených těmito storno podmínkami;
vyžaduje-li ubytovatel zálohu na rezervované ubytovací služby, není tato záloha storno poplatkem v případě zrušení rezervace objednatelem, avšak ubytovatel je oprávněn tuto zálohu jednostranně započíst vůči storno poplatku. V případě, že je výše zálohy vyšší než storno poplatek, vrátí zbývající část zálohy ubytovatel objednateli
rezervovanou ubytovací službou či rezervovaným ubytováním se rozumí veškeré objednatelem objednané ubytovaní a další služby nabízené ubytovatelem v rozsahu jím provedené závazné rezervace a objednávky;
objednatel bere na vědomí, že storno poplatek je smluvní pokutou za vypovězení smlouvy o ubytování, kterou svou závaznou rezervací uzavřel. Smluvní pokuta nekompenzuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku
v případě předčasného ukončení ubytování ze strany objednatele bez zavinění ubytovatele, není ubytovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu ubytování ani z části. Objednatel bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušené ubytovací služby ze strany objednatele představuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku
v případě výjimečných situací může ubytovatel od storno poplatku či nároku na náhradu škody zcela či částečně ustoupit, rozhodnout o tomto přísluší výhradně ubytovateli;
ze závažných důvodů může ubytovatel souhlasit se změnou rezervovaného termínu bez nároku na zaplacení storno poplatku, o tomto rozhoduje ubytovatel;
v případě, že bude na straně objednatele více osob, budou tyto v případě vzniku nároku na zaplacení storno poplatku zavázány společně a nerozdílně;
výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb a dalších služeb objednaných objednatelem, a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty;
storno podmínky jsou součástí všeobecných obchodních podmínek ubytovatele.

Storno poplatky

Host může zrušit rezervaci zdarma do 30 dní před příjezdem.
V případě zrušení rezervace méně než 30 dní před příjezdem host zaplatí 90 % z celkové ceny.
Pokud se host k pobytu nedostaví, bude mu účtováno 100 % celkové ceny.
Splatnost storno poplatku se řídí splatností zrušených rezervovaných ubytovacích služeb.

Rezervace ze strany Hotelu Vyhlídka je závazná, až po zaplacení zálohy za pobyt či je rezervace garantována platební kartou, pokud nestanoví ubytovatel jinak. Záloha je obvykle ve výši 100 % z celkové částky objednaných služeb, pokud ubytovatel nestanoví jinak.

8. Garance

Garanci je možno provést pomocí platné platební karty či zálohou v hotovosti.
Garance je počítána ve výši ceny celého pobytu plus 500kč na den na čerpání služeb Hotelu Vyhlídka
9. Pozdní platba (Late Chargé)

Klient souhlasí s pozdním natížením na kartu v den odjezdu v případě čerpání služeb které nezaplatil nebo škody, kterou způsobil.

10. Závěrečná ustanovení

Klient ubytováním v Hotelu Vyhlídka souhlasí s obchodními podmínkami.

Klient vstupem do komplexu Hotelu je seznámen s tím, že v Hotelu a přilehlých pozemcích je pro větší bezpečnost instalován kamerový systém

Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije Hotel Vyhlídka pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Hotelem Vyhlídka a klientem a k zasílání akčních nabídek Hotelu Vyhlídka.

Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1. 04. 2018. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi Hotelem Vyhlídka a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Hotel Vyhlídka si vyhrazuje právo na změny všeobecných smluvních podmínek. V případě jakéhokoli rozporu v českém a anglickém textu všeobecných smluvních podmínek, má vždy přednost česká verze těchto podmínek.


Dne 31.03.2018, PhDr. Irena Valková, PhD. a ing. Michael Valko, majitelé hotelu Vyhlídka